Technické prohlídky

Technickou kontrolou ověříte technický stav vysokozdvižného vozíku a jeho bezpečnost. Vlastník nebo provozovatel je povinen zajistit provedení technické kontroly podle platných předpisů a nařízení. Kontrola musí být provedena v termínech podle tohoto předpisu s přihlédnutím k údajům výrobce nebo dovozce, nejméně však jednou za dvanáct měsíců. Technické prohlídky provádíme dle metodiky vydané Strojírenským zkušebním ústavem v Jablonci nad Nisou. Rozsah kontrolovaných částí vozíku při technické kontrole je obsažen v protokolu o technické kontrole.

Technické kontroly zvláštních nebo přídavných zařízení, jsou-li součástí a jsou-li použity podléhají kontrolám podle předpisů, vztahujících se k těmto zařízením.

O výsledku technické kontroly vystaví kontrolní technik protokol s uvedením termínu následující technické kontroly s ohledem na provozní podmínky stanovené výrobcem a současný technický stav. Platnosti technické kontroly je vyznačena také přímo na vozíku štítkem, kde perforace vyjadřuje rok a měsíc následující realizované technické kontroly.

Provedení technické kontroly, včetně jejího výsledku se zaznamenává do evidence. Hodnocení technického stavu a funkce jednotlivých ústrojí je technicky způsobilý, dočasně technicky způsobilý a technicky nezpůsobilý. Z provedeného záznamu musí být zřejmé kdo technickou kontrolu provedl a kontrolní protokoly podléhají evidenci. Provozování se stanovuje až na základě kladného výsledku technické kontroly a v souladu s případnými omezujícími podmínkami.

Související předpisy a nařízení:

Nařízení vlády č. 24/ 2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.
Nařízení vlády č. 378/ 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Vyhláška MD č.341/ 2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. ČSN EN 1726-1, ČSN EN 1551, ČSN EN 1175-1, ČSN EN 1175-2, ČSN EN 1175-3, ČSN ISO 2328, ČSN ISO 3691, ČSN ISO 5057, ČSN ISO 6292, ČSN 26 8901

Technické prohlídky:

Zdeněk Balnar
tel. 777 744 101, e-mail: servis@dvaptaci.cz